eduScrum czyli proces edukacyjny oparty na współpracy

Udostępnij:

Wypróbuj eduScrum jeśli szukasz sposobu aby nauczyć dzieci rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne.

Wyobraź sobie dzieci czujące się odpowiedzialne za wykonanie pracy, a nie obarczane odpowiedzialnością. Nikt im nie mówi, co i kiedy mają robić, jedynie jaki jest oczekiwany efekt, i one same chcą to robić. Praca domowa nie jest już dyktowana przez nauczyciela, ale zadana, kiedy uczniowie czują taką potrzebę. Uczniowie mają wolność w ukierunkowaniu swojego procesu uczenia się w obrębie danych granic i celów uczenia się.

Co to jest ten eduScrum?

eduScrum to edukacyjny proces współtworzenia - ramy postępowania, w których odpowiedzialność za proces uczenia się jest oddelegowany przez nauczyciela uczniowi. Wywodzi się z zastosowania w nauczaniu rozwiązań znanych ze Scrum, czyli metody wytwarzania złożonych produktów, najczęściej stosowanej w tworzeniu oprogramowania. Na eduScrum składają się role, zdarzenia, artefakty i zestaw reguł, które spajają te elementy w jedną, nierozerwalną całość.

Opiera się na 3 filarach:
- przejrzystości - oznaczającej, że wszystkie istotne aspekty procesu muszą być jawne dla osób odpowiedzialnych za rezultaty;
- inspekcji - wymagającej poddawania możliwie częstemu sprawdzaniu postępów w realizacji Celu Nauczania;
- adaptacji - zmuszającej do korygowania tych aspektów procesu, co do których stwierdzono, że skutkują odejściem poza akceptowane granice i/lub że osiągane w ten sposób wyniki nie będą akceptowalne.

Elementy eduScrumZespół eduScrumowy:

1. Nauczyciel czyli Właściciel Produktu (ang. Product Owner)

Określa cele nauczania, a także jest odpowiedzialny za monitorowanie i ocenianie wyników. Wspiera proces edukacji oraz rozwoju zespołu odwołując się do materiałów edukacyjnych, odpowiadając na pytania, podając przykłady i zachęcając do współpracy między zespołami.

2. Zespoły Uczniów (ang. Student Teams) składające się z czterech uczniów.

Zespoły Uczniów są samoorganizujące się i wielodyscyplinarne. Samodzielnie decydują, w jaki sposób najlepiej wykonywać pracę, nie będąc przy tym kierowanymi przez osoby spoza zespołu i posiadają wszelkie kompetencje niezbędne do ukończenia pracy. Uczniowie formują się w Zespoły Uczniów w oparciu o umiejętności i cechy osobowe. Mimo, że zespół jest odpowiedzialny za własne wyniki i w tym sensie jest niezależny, to może korzystać ze spostrzeżeń i informacji od innych zespołów.

3. eduScrum Master

Jeden z czterech uczniów Zespołu pełni rolę eduScrum Mastera. Jest liderem, który działa na rzecz Zespołu, wspiera go, będąc jednocześnie jego członkiem. Pomaga Zespołowi, aby on działał optymalnie, ale nie zarządza nim.


Wydarzenia w eduScrum:

1. Sprint

Sercem eduScruma jest Sprint, czyli spójny zestaw materiałów do nauki, który realizuje określone cele nauczania. Sprint może być bogatą w kontekst serią lekcji, projektem, rozdziałem z książki i tym podobne. Zwykle Sprinty pokrywają się z semestrami lub okresami, ale nie jest to wymagane.
Sprint ma z góry określony przedział czasowy, zwykle dwa miesiące lub mniej. Kiedy ten horyzont jest za daleko, wówczas Zespołom Uczniów trudno jest dobrze zaplanować i nadzorować złożoność zadań.

2. Planowanie Sprintu

Planowanie Sprintu to spotkanie, które odbywa się na początku Sprintu. Składa się z 3 elementów:
Formowanie Zespołu, ustalenia Celu Nauki i Planowaniu Pracy.

3. Na Stojaka

Na Stojaka (ang. Stand Up) jest wydarzeniem dla Zespołu Uczniów, ograniczonym czasowo do pięciu minut, przeznaczonym na synchronizację działań i zaplanowanie pracy do czasu następnego spotkania. Oganizowany jest na początku każdych zajęć lekcyjnych w Sprincie. W ten sposób, poprzez Inspekcję pracy wykonanej od poprzedniego Stojaka, Zespół prognozuje, jakie prace można wykonać do następnego spotkania.
Podczas Stojaka każdy uczeń z Zespołu Studentów odpowiada na pytania:
Co zrobiłem, aby pomóc zespołowi osiągnąć cel Sprintu od poprzednich zajęć?
Co zrobię na tych zajęciach, aby pomóc zespołowi osiągnąć cel Sprintu?
Jakie przeszkody blokują mnie lub zespół, aby osiągnąć cel Sprintu?

4. Przegląd Sprintu

Przegląd Sprintu jest organizowany na zakończenie Sprintu i jest tożsamy z końcową oceną. Zespoły Uczniów pokazują czego nauczyli się w ramach ostatniego Sprintu, i to należy sprawdzić w odniesieniu do Celów Nauki.

5. Retrospektywa Sprintu

Retrospektywa Sprintu jest okazją do samodzielnej inspekcji i odbywa się tak szybko, jak to możliwe po Przeglądzie Sprintu. Powinna być wykonana skrupulatnie i jest przeznaczona dla Zespołu i każdego z jego uczniów do zaplanowania takiego samodoskonalenia, aby w kolejnym Sprincie uczynić pracę bardziej efektywną i dającą więcej radości.


Artefakty eduScruma:

1. Backlog Produktu

To uporządkowaną listą wszystkich celów uczenia się i metod pracy. Nauczyciel jest odpowiedzialny za Backlog Produktu, włączając w to jego zawartość, dostępność i porządek. W przeciwieństwie do Scruma, gdzie Backlog Produktu nigdy nie jest kompletny, w eduScrumie Główne Cele i często Cele Uczenia się, są znane z wyprzedzeniem.

2. Flip (Tablica Scrumowa)

Flip jest chronologiczną prezentacją pracy w Sprincie. Zadania przechodzą kolejno w zależności od swojego statusu z: "Do Zrobienia", "W trakcie", do "Zrobione". Flip jest przeglądem zadań potrzebnych do osiągnięcia celu nauki i zapewnia wgląd w planowanie, jest prognozą tego, czy Zespół Uczniów osiągnie zamierzone cele. Flip musi być stale aktualizowany, aby odzwierciedlał najbardziej bieżący status postępów w pracy Zespołu Uczniów. Aktualizowanie robione jest przynajmniej przed każdym Stojakiem.
Kontakt ws. szkoleń oraz szczegółowe informacje:
kontakt@eduscrum.info

Za:
https://eduscrum.info
http://eduscrum.nl/en/file/CKFiles/eduScrum_guide_PL.pdfBrak komentarzy